Reklama

Zásady ochrany osobných údajov

I. Základné ustanovenia

Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je fyzická osoba Pavel Kovář, IČ 03246078 so sídlom Pod Kostelem 719, 756 54 Zubří, Česká republika (ďalej len: „správca“).

Kontaktné údaje správcu sú adresa: Pavel Kovář, Pod Kostelem 719, 756 54 Zubří, Česká republika email: [email protected]

Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú je možné priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden alebo viac špecifických prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo sociálnej identity tejto fyzickej osoby.

Správca nevymenoval pověřence pre ochranu osobných údajů.

II. Zdroje a kategórie spracovaných osobných údajov

Spracovanými údajmi je Vaša e-mailová adresa, ktorú ste poskytli pri registrácii na odber obchodných oznámení (newsletteru) na týchto webových stránkach.

III. Účely spracovania osobných údajov

Účelom spracovania osobných údajov je:

oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov)

IV. Doba uchovávania údajov

Správca uchováva osobné údaje po dobu, kým je Váš súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu odvolaný, najdlhšie však po dobu 10 rokov.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

Externými príjemcami osobných údajov je spoločnosť ECOMAIL.CZ, s.r.o. zabezpečujúca marketingové služby, primárne rozesílanie e-mailových newsletterov.

Správca nemá v úmysle preniesť osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcami osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb / cloudových služieb.

VI. Vaše práva

Za podmienok stanovených v GDPR máte:

  • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
  • právo opravy osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenia spracovania podľa čl. 18 GDPR.
  • právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
  • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a
  • právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
  • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.

Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

  • Správca vyhlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
  • Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu úložísk dát a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.
  • Správca vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup len jeho poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

Zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom formulárov na tomto webe potvrdzujete, že ste oboznámený/a s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v plnom rozsahu prijímate.

Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach, prípadne Vám zašle novú verziu týchto podmienok na e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol/a.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1. 5. 2023.

Reklama
Zavřít reklamu